Algemene voorwaarden

Inleiding

De inhoud van deze algemene voorwaarden is grotendeels terug te voeren op het bijzondere karakter van de uitzendverhouding, die bijvoorbeeld wezenlijk verschilt van het leveren van goederen of het aannemen van werk. Bij de uitzendverhouding zijn drie partijen betrokken: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen alle betrokken partijen en het hoe en waarom van deze algemene voorwaarden is het volgende van belang. Tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming bestaat een uitzendovereenkomst. Dit is een bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van deze opdrachtgever werkzaamheden te gaan verrichten. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van de uitzendonderneming. De uitzendkracht is werkzaam op basis van een itzendovereenkomst met ‘uitzendbeding’, een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd of een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zolang het uitzendbeding van toepassing is eindigt de uitzendovereenkomst als de opdrachtgever de uitzending beëindigt (of bij ziekmelding). Is de uitzendkracht werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, dan betekent het einde van de uitzending niet automatisch het einde van de overeenkomst tussen uitzendkracht en uitzendonderneming. Doorgaans wordt dan gesproken over ‘detachering’. In de algemene voorwaarden vindt u dit begrip overigens niet terug. Daarin is aangesloten bij de wettelijke terminologie (‘uitzendovereenkomst’, ‘terbeschikkingstelling’). De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht zijn geregeld in de (ABU) CAO voor Uitzendkrachten. Kern van de rechtspositieregeling is dat de uitzendkracht meer rechten opbouwt naarmate hij langer voor de uitzendonderneming werkt. Na verloop van tijd kan het uitzendbeding niet meer worden toegepast. Tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever bestaat geen arbeidsovereenkomst. De uitzendkracht is echter wel feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever. Leiding over en toezicht op de werkzaamheden liggen bij die opdrachtgever. Tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming bestaat een (overeenkomst van) opdracht, op basis waarvan een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Bij die opdracht worden afspraken gemaakt over zaken als de functie, de ter beschikking te stellen uitzendkracht, de duur van de opdracht en het tarief. Deze afspraken worden in het algemeen schriftelijk overeengekomen of bevestigd. De belangrijkste onderwerpen uit de algemene voorwaarden worden hierna kort toegelicht(1) De uitvoering van de opdracht De opdracht strekt tot het ter beschikking stellen van een uitzendkracht. De uitzendonderneming is deskundig op dit gebied en doet in dit kader zijn uiterste best om de wensen van opdrachtgevers, bijvoorbeeld die ten aanzien van opleiding, vaardigheden en beschikbaarheid, zo goed mogelijk te honoreren. De arbeidsmarkt is echter te grillig om de garantie te kunnen geven dat dat altijd lukt. Daarnaast is de uitzendonderneming erg afhankelijk van de opdrachtgevers, de aard van het werk en de wensen van de uitzendkracht.